لینک لیست در سی

لینک لیست در سی

 

و پیاده سازی چهار عمل اصلی